Czy wiesz, że wierzyciel ma prawo do rekompensaty za koszty windykacji?

28.01.2014

Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala obciążyć dłużnika kosztami, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należnych mu pieniędzy.

Oprócz odsetek, wierzyciel ma również prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie równej 40 euro. Jeśli koszty windykacyjne okażą się wyższe, wierzyciel może dochodzić tej wyższej kwoty, pomniejszonej o 40 euro, na drodze sądowej.Oznacza to, że obecnie firmom bardziej będzie opłacało się zlecić windykację długu na zewnątrz, niż robić to samodzielnie. Dotychczas przedsiębiorca, który chciał odzyskać pieniądze od dłużnika, musiał ponosić koszty dochodzenia należności na każdym etapie postępowania. W tej chwili może on żądać od dłużnika zapłaty należności głównej i odsetek, a także wynagrodzenia prowizyjnego, czyli wynagrodzenia firmy windykacyjnej.

Prawo obciążenia dłużnika kosztami windykacyjnymi powstaje w momencie wymagalności roszczenia. Za dzień wymagalności uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty (na fakturze lub rachunku potwierdzających dostawę towaru czy wykonanie usługi). Nie wcześniej jednak niż dzień doręczenia wezwania. Termin zapłaty może też określać umowa. Ważne jednak, by między treścią umowy a terminem wskazanym na fakturze lub rachunku nie było rozbieżności.

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.